Asic bitcoin miners มูลค่ามัน - เครื่องคิดเลข cryptocurrency กับความยากลำบาก

ผมว าจร งๆแล ว bitcoin ม นก คล ายๆเล นห นนะ ค าเง นม นแปรได เร วและเยอะมากๆ ไม แน ไม นอน ผมว าความเส ยงย งส ง. AntMiner L3+ 504MHs 800W PSU Bitmain OffiicalEscrowbitcointalkpaypalbitcoin Bitcoin ASIC Miner Store.

ตามรายงานจากร านข าวบางแห งแพลตฟอร มโซเช ยลม เด ยและฟอร มออนไลน อ ปกรณ ข ดเจาะเหม องถ านห นชน ดใหม ท เร ยกว าDragonmint" กำล งเข าร วมสภาพแวดล อมการทำเหม อง bitcoin ในปี พ. ก อนอ นจะขอพ ดถ งเก ยวก บเคร องซ กเล กน อย Antminer เป นเคร องข ดประเภท ASIC ซ งเป นเคร องท ถ กออกแบบมาสำหร บการข ดโดยเฉพาะซ งผล ตโดยบร ษ ท Bitmain.

เป นเพราะในสม ยก อนคนย งไม ร จะเอาบ ทคอยน ไปใช อะไร ม ลค าม นเลยย งต ำ ไม ต างก บท คนมองทองเป นแค ก อนห น. Hermiss: คอยน ต าง ๆ จะแยกเป น 2 ประเภทค อ SHA256 ก บ Scrypt และอย างท ร ก นว าว ธ ข ดคอยน ต าง ๆ โดยปกต น นสามารถทำได โดยการใช้ GPUGraphics Processing Unit หร อ การ ดจอ) โดย gpu ท มี core จำนวนมากจะใช ได ด กว าamd ด กว า nvidia.
ต วอย าง เช น Antminer L3+ เป นเคร องข ดท สร างมาเพ อข ด algorithm ช อ Scrypt ล วนๆเป น algorithm ท ่ Litecoin ใช ) ซ งก ม หลายเหร ยญท ข ดได ด วย algorithm น เหม อนก น กำล งการข ดของ ASIC น นจะส งกว า GPU และ CPU มาก แต ก มาด วยราคาท ส งข น ข อเส ยอ กอย างค อ ม นสร างมาเพ อข ดเท าน น ถ าว นหน งค ณเล กข ด เคร องน ก ทำอะไรไม ได้. Com a 333136Start. BITMAIN ว ธ การส งซ อ AntMiner และความเส ยงต างๆก อนลงท น.


โทรเลยคร บอ ฐ เจ าเก า ร บซ อถ งท ่ ค ยง าย ๆ ส ภาพ ไม ดุ ม ออาช พ ซ อขายมานานแล วคร บ ต ดต อทางลาย > me ti p mac 7 < ส งร ป สอบถาม ปร กษา ได หมดคร บ ง ายๆ ช วๆ ให ราคาส งปร ด จ ายเง นสด ร บถ งท ่ น ด BTS MRT ได อ ฐ เจ าเก า. ASIC USB miner: scryptLitecoin) SHA256Bitcoin Up for sale is my gridseed i dropped fan broke i am including a replacement fanvps ราคาถ กจ ายด วย bitcoin ว ธ. ราคา Bitcoin พ งทะลุ 4 800 ดอลลาร์ ตลาดไทยว งตามหล งตลาดโลก Siam Blockchain. พ คร บฝากเว บน ด วยนะคร บผมว าย าจะปลอดภ ยคร บเพราะว าม นม กล องให ด ตลอดคร บ io.
5T Bitcoin Miner with power supply Asic Miner Newest 16nm Btc Miner Bitcoin Mining Machine. 162 ม อใหม อยากลงท น เล อก​ ประกอบร กการ ดจอ หร อ asic antminer หร อ. View Full Version ผมจะทำเหม อง Bitcoin คร บ ช วยแนะนำสเป คหน อยคร บ ตอนน เล ง 7850x4.

เพจสำหร บน กข ดทองคำด จ ตอลต างๆ แหล งรวบรวม ซ อ ขายอ ปกรณ การข ด. Bitcoin Asic Miner Store BitcoinMakemoney Bitcoin Cash เป นเวลา 10 ว นท ด น าปวดห ว สำหร บผ ท ย งศร ทธาใน Bitcoin เน องจากเคร อข ายม การ Hard Fork ขนาดใหญ คร งแรก ซ งแบ งเคร อข ายออกเป น 2 กล ม ในช วงส ปดาห แรก.
29 December Accountant Jobs in Bigleap Device Resolution Pvt Ltd Kozhikode. Asic ราคาเหม องแร่ bitcoin Getblocktemplate bitcoin Asic ราคาเหม องแร่ bitcoin. ฟาร ม Bitcoin เป นเกม clicker ท ค ณจะม งม นท จะบ อนทำลาย Bitcoins ได มากท ส ด.

ข ดทองด วย Hardware Bitcoin Mining) ต วส ดท าย น าจะเป นอะไรท เหมาะก บคนข เก ยจและชอบไอที ประเด นค อ. 71 ว นน ระหว าง ลงท น Asic Antminer S9 ก บGenesis Mining. New real trusted Bitcoin mining service company which is a developer producer of ASIC Bitcoin miners. 71 ว นน ระหว าง ลงท น Asic antminer s9 ก บgenesis mining ค นท นก ว น อ น.

Shop with confidence on eBay. หล งจากท จ ายเง นช าไป2ว น ตอนน ้ Hashflare จ ายเง นแล วคร บ แบบแล วว า ลงท น Hashflare ม นจ ายจร ง แต ท ไม จ ายม นต ดป ญหาน ดหน อย เรามาด ด กว าว าแต ล ะต วของ Hashflare ค นท นก ว นก น สม ครข ด hashflare คล กท น ่ ข อแต ต าง SHA 256 ระหว าง Hashflare ก บ Genessis Mining ค อ ระยะยาว Genessis Mining ด กว าค าไฟถ กกว า ลงท นข ด genesis mining. เพ อไปท น นค ณจะระเบ ด Bitcoins ด วยเมาส จากน นซ อกราฟ กการ ดหร อผ ข ดแร่ ASIC เพ อทำเหม องโดยไม ทำอะไรเลย. Com homepage 5 gh s bitcoin miner. Asic bitcoin miners ม ลค าม น ตรวจสอบความสมด ลของกระเป าสตางค ของ.

ตามทฤษฎี bitcoin จะข ดยากข นเร อยๆ ต องใช้ hardware แรงๆ น นหมายความว า ม นเก ดมาเอ อก บพวกเจ กโรงงาน ASIC Chip คนไม ร ก ซ อการ ดจอ CPU. Asic bitcoin miners มูลค่ามัน. Bitfury ซ งมี Data center อย ท ่ ไอซ แลนด และจอร เจ ย โดย Bitfury เป นพาร ทเนอร และซ พพลายเออร ก บ Hashing24 ซ งม นเป นเร องท หลายคนเข าใจผ ดก นว าผ ท ทำ Cloud mining. FARM REINVEST ว ธ ซ อแรงข ดเพ มโดยไม ต องถอนเง นออกไปข างนอก และเทคน คต างๆ. สม ยท ม นออกมาใหม ๆ ม ค าไม ก ่ บาท 1 bitcoin เม อไม ก เด อนท ผ านมาม ลค าของม นอย ่ ประมาณสามหม นกว าบาท แต่ ณ ป จจ บ น. เเต ม นทำเง นได ท กว น เเม ว าเราไม ได ทำอะไรใครมองหางานท ง าย เเละเห นผลด เเนะนำคร บ) แอดไลน มาค ยก น : me ti p 6203QM Ic ร ก อน เตร ยมต วก อน. ข อม ลน กข ด Mining Archives Goal Bitcoin 12 nov.
Майнинг 151 CRYPTOMINING. ทำการค า แล วร บชำระด วย Bitcoin 3. Hashnest น นม ความน าเช อถ อส งมากและไม เป นแชร ล กโซ แน นอนเพราะม นถ กดำเน นงานโดย Bitmain ซ งเป นผ ผล ตเคร องข ด ASIC ท ร จ กก นด ในนาม Antminer. ราคาของเหร ยญราชาแห ง Cryptocurrency” หร อ Bitcoin ได.
An application specific integrated circuitabbreviated as ASIC) is an integrated circuitIC) customized for a particular use rather than intended for generalขอแนะนำเว บให บร การเช าเคร องข ด Bitcoin ไม ง อ ASICasicคนงานเหม องusb usbเหม องถ คนงานเหม องasic usbbitcoin mining ค ออะไร was used in a. ม การถกเถ ยงก นว าสก ลเง นท ด ” ต องม อำนาจทางการซ อท เสถ ยร ธนาคารแห งชาต สาธารณร ฐเช กกล าวว า Bitcoin เป นความผ นผวนโดยเน อแท ” เพราะอ ปทานของม นคงท ่ Bitcoin. 011BTC Day ผมก สงส ยว าม นเอาเคร อง S9 สองต วมารวมก นร เปล า ราคา230 TH ส ญญาตลอดช พ ท งโรงงานม อย ไม ก ่ Platform อยากถามว าพ พอจะร จ กเคร องย ห อน ไหมคร บม นม อย จร งหร อม นหลอกลวง.

Bitcoin Addict Posts about mining written by radius110 กฤษณะ อร ญญาม ตานนท, bossaround และ mrkimpercy. Bitcoin Farm บน Steam 12 dic. ด วนมากๆๆ Genesis mining กล บมาขายแล วนะคร บว ธ การเช าซ อกำล งข ดในราคาประหย ด แจกรห สส วนลด 3% qPu0iy ถอนอ ตโนม ติ หย ดลงท นก รอร บตลอดช ว ต ล งสม ครเข าเว บ> genesis mining.

Hashflare Bitcoin Cloud Mining in2Tek 5 ago. ย งนานว นเข า bitcoin ก เร มเป นท ร จ กมากข น ใครท ไม ม Right now we are busy developing the ASIC Bitcoin miners but we have noticed theหลายต นแบบPCBA usb asic bitcoinผ ผล ตแผงวงจรpcb ราคาโปรโมช น: us 1 30 ช น Shenzhen Leadsintec CoApr 14, Home Unlabelled เร มต นธ รก จ. Русские хайпы 26 November อ พเดทสถานการณ์ การลงท น ท กๆความเส ยง. ำ avalon asic bitcoin btc miner การข ด bitcoin ในกล ม ภราดรท ไม ม ช อเส ยง ซ อ bitcoin ใน แคนาดา omisego ทำนายราคา reddit กระเป าสตางค์ bitcoin ท ด ท ส ดสำหร บ.

Asic bitcoin miners มูลค่ามัน. โดยว ธ การข ดก ให เราไปท ่ miner คร บ โดยเราสามารถต งค าพ ลท เราข ดได้ 3 ซ งถ าพ ลใดพ ลน งต อไม ต ดม นจะมาเล อกพ ลลำด บถ ดไป. Asic bitcoin miners ม ลค าม น การคำนวณรอก bitcoin xfx radeon hd 7990 litecoin ว ทยาน พนธ การลงท น ethereum กราฟประส ทธ ภาพ gpu ของ bitcoin bitcoin atm kiev.

ขอ ซ อ ขาย แลกเปล ยน ด วยเง นจร ง 2. น กข ด Bitcoin เขาทำอะไรก นนะ. Pre order Asic miner Avalon อ ปกรณ การข ดเหร ยญท กชน ด. My Bitcoin Miner. ข ดด วย GPU ก บ ASIC หร อ Antminer อ นไหนด กว า ค มกว า. Falta n : ม ลค า. เหม อง Bitcoin ท หมดสภาพแล ว จะเอาไปทำอะไรได บ างคร บ. ทำความร จ กผ ก อต งเหม องข ด Bitcoin HashBx By Phongpech. 4 ล านล านบาท. Bitcoin2rich staporn savagsap.


Bitcoin cloud mining hashflare BITCOIN CLOUD MINING ข ดบ ทคอย. Bitcoin ปลดหน ้ ผ อนบ าน ออม ลงท น ความร ทางการเง น


Goinvest Miner 11 oct. Pressing requirement for Accountant Talents required Sound wisdom in Basic Accounting&.

ราคา Power Miner Orange Scar Pm017 เปร ยบเท ยบราคาอ พเดตล าส ดของ Power Miner Orange Scar Pm017 เรารวมท กเว บช อปออนไลน ไว ท น ่ ค ณสามารถเช คราคา Power Miner Orange Scar. Bitmain AntMiner S9 13Th s 13000Gh s Asic Miner Bitcoin Miner.
โดยพ ลหล กท ผมเล อกใช ค อ. ระยะเวลาท จะระเบ ด 1 bitcoin ก บ asic ราคาส ญญากาศลดลง Usb erupter asic bitcoin คนข ดแร. ASIC Bitcoin Miners. Accountant Jobs in Kozhikode Bigleap Device Resolution Pvt Ltd. เคร องสำหร บข ดโดยเฉพาะ เร ยกว า ASIC MINER เป นอ ปกรณ ท ม การทำงานเหม อนคอมพ วเตอร์ แต ต ดฟ งก ช นการทำงานบางอย างท ไม จำเป นออกไป.


Learn how to get started now. อ น usb based bitcoin mining เคร อง ได้ ตี the ตลาด a.
AntMiner S7 Used. ค ณสมบ ต ตกแต งสวย ๆ ต วแปลง Bitcoin Dollar ร านค าการ ดกราฟฟ คและคนข ดแร่ ASIC.

ขอสอบถามค ณคล กต งหน อยคร บ พอด ไปเจอเวป Clound mining อย เวปหน งบอกว าเป นผ พ ฒนาเคร องข ด ASIC กำล งข ด 25 TH s ข ดได้ 0. Asic bitcoin miners มูลค่ามัน. ราคา Bitcoin พ งทะลุ 4800 ดอลลาร์ ตลาดไทยว งตามหล ง.

The Curious Case of the NewDragonmint Bitcoin Miner Thai. กลายเป นกษ ตร ย ใหม ของ cryptocurrency. Bitcoin Mining ค ออะไร.

ข ด Bitcoin ค มหร อไม และข ดอย างไร Siam Blockchain 7 jun. Hashflare Bitcoin Cloud Mining. AntPool เหม องข ดบ ทคอยน์ Bitcoin Cloud Mining ท ใหญ. คนงานเหม องแร่ gridseed litecoin asic scrypt sha256 สภาคองเกรส bitcoin Bitcoin Cloud Mining ว ธ การข ดบ ทคอยน โดยไม ต องมี Asic Miner Block Erupter.


Black Arrow Prospero ASIC Bitcoin Miner Sale NIBBlackArrow. ราคา Bitcoin ย งคงทำจ ดส งส ดอย างต อเน อง Bloomberg กล าวม นค อของจร ง' Siam Blockchain. Usb erupter asic bitcoin คนข ดแร่ ไล เง นฝากธนาคาร bitcoin อ น usb based bitcoin mining เคร อง ได้ ตี the ตลาด a บร ษ ท เร ยกว า redfury ซ ง ประกาศ ของม น miner เก ยวก บ the bitcointalk forums ค อ สละ การส งซ อ สำหร บ ของม น 2 6gh miner ซ ง ค อ powered โดย plugging ม น เข าไป a usb พอร ต the เคร อง ค อ เป นพ น an asic คณะกรรมการ ด วย a heatsink glued ไปย ง ม น สำหร บ dissipation the อำนาจ.

2561 ผ สร างเคร องอ างว าอ ปกรณ น ม จำนวน 30 เปอร เซ นต์ ม ประส ทธ ภาพมากข นกว าร น ASIC ป จจ บ นในตลาด. ประกอบเคร องข ดบ ทคอยน์ ด วยต วเอง ทำง ายและถ กกว า.

BitcoinBTC) ถ อเป น Crypto Currency ท ได ร บความน ยมส งส ด ซ งม ม ลค ารวมท วโลกประมาณ 1. YouTube ระยะเวลาท จะระเบ ด 1 bitcoin ก บ asic. Avalon mini 60ghs คนข ดแร่ asic bitcoin Litecoin ราคาตอนน ้ Mini USB Desktop Fan with Flexible Neck ASIC miner Avalon Asic is considered as the world s first ASIC basedFind great deals on eBay for Avalon Bitcoin Miner Adjustable Fan Speed I Portable Desk Fan for HomeAvalon founder Yifu Guo has agreed to share his thoughts on the ASIC mining industry butterfly labs what. บร ษ ท Bitmain.


EBay Results 1 36 of 36 Shop from the world s largest selection and best deals for ASIC Bitcoin Miners. การต งค า Asic ข ดขายแรงก บ Nicehash. บ ทคอยน์ Cloud Mining หล งจากท ่ Bitcoin Segwit ถ ก Activate ให สามารถต ดต งใช งานได ท วโลกมาพ กใหญ่ แต ป ญหาท ตามมาค อ เว บเทรดหร อเว บกระเป า Bitcoin น น ๆ จะต องต งต ง Software Segwit.

EZACoin เว บข ดคนไทยราคาถ กกว า ใน 3 โลก พร อมว ธี โอนฟร อย ท ายคล ป Genesis Mining Sign Up Tutorial. ร ว ว] Antminer L3+ ยอดมดน กข ด Siam Blockchain 7 jun.

Asic bitcoin miners มูลค่ามัน. The end of mining with antminer s7 160 มาสม ครบ ตร Debit bitcoin TenX ก นด กว า ร ดซ อของด วยบ ทคอย​ ส งคมไร เง นสดท แท จร ง 156 NICEHASH โดน HACK HASHFLARE ล ม GENESIS MINING ล มตาม ต อด วย BX ม นจะบ นก นไหม. ฝากของผมด วยนะคร บ ท กการลงท นม ความเส ยง เว บฟาร มข ดสายลงท นท ผมม นใจ Genesis Mining ระห สส วนลด 3% ใช ลดราคาตอนซ อกำล งข ด > yEq0akสม ครท น คร บ.

Computer system halted Automatic Reboot USB Watchdog Card for ASIC Bitcoin Miner Mining Antminer BTC TeamProfitcomNote that Bitcoin ASIC chips generally can only be used for Bitcoin mining While there are rare exceptions for example chips that mine both Bitcoin ร ว ว. การ ด ม อสอง. ก อนลงท นซ อเคร องข ด ASIC GPU ต องร ความเส ยงอะไรบ าง.

ห องสม ดการเง น ท กคนท สามารถเข าถ งอ นเทอร เน ตและฮาร ดแวร ท เหมาะสมสามารถม ส วนร วมในการทำเหม อง ในว นแรก ๆ ของ Bitcoin การทำเหม องก ทำด วยซ พ ย จากคอมพ วเตอร เดสก ท อปท วไป กราฟ กการ ดหร อหน วยประมวลผลกราฟ กGPU) ม ประส ทธ ภาพในการทำเหม องมากกว าซ พ ย และเม อ Bitcoin ได ร บความน ยม GPU กลายเป นท โดดเด น ในท ส ดฮาร ดแวร ท เร ยกว า ASIC. หล งจากท การ correction ของราคา Bitcoin จบน น ม นก พ งกล บมาทะลุ 4 600อ กคร ง โดยสาเหต หล กๆน นก เพราะว าการ hard fork ท งสองต วท กำล งจะมาถ งของ Bitcoin. Asic bitcoin miners มูลค่ามัน.


5 Best Bitcoin Mining Hardware ASICsComparison) 27 st Bitcoin mining ASICs to start your Bitcoin mining operation. Pre order Asic miner Avalon อ ปกรณ การข ดเหร ยญท กชน ด หน าหล ก.

Les 71 meilleures images du tableau Asic Miner sur Pinterest Découvrez le tableauAsic Miner" de Goinvest Miner sur Pinterest. ว นน ลองต ดต ง Miner Proxy บน Raspberry Pi พบว าใช้ CPU 100% เก อบตลอดเวลา และตอนน น งไปแล ว คาดว าม นทำให้ Chip ร อนเก น เด ยวคงต องลองด ว าจะร นต ว Proxy. สต อคท มอร โรว์ มากกว า. 43 เต อนภ ยสกายแลนด ม นโหดส สร สเซ ย ระว งนะคร บ.


หาพวก asic ราคาถ กๆมาลองด กว าคร บ เช น butterflylabs. 11 ธ นวาคม 2560คล ปบ น พ ดแรง ขออภ ย] อ พเดทการลงท น ท กประเภท ท กความเส ยง 61] ซ อ Antminer D3 แล วได เคร องอ ก 3เด อนค มไหม รายได้ ประมาณเท าไร ก เด อนค นท น 97 AntMiner L3+ ก บ AntMiner D3 ราคาก บาท ข ดได รายได ว นล ะเท าไหร่ ค นท นก ว น.
Gddr5 майнинг 11 dic. ท ม ประส ทธ ภาพในการข ดส งข นอย างต อเน อง การข ด Bitcoin จ งทำได ยากข นมาก จนในท ส ด Mining Rig ก ไม สามารถใช ข ด Bitcoin ได ค มก บค าไฟท ต องเส ย เน องจากมี Hardware ท เก งกว า น นค อ ASIC MinerASIC:.

คอมพ วเตอร์ avalon asic bitcoin btc การทำเหม องแร่ bitcoin digest ว ก พ เด ย cryptocurrency น อยน ด litecoin ถ งร ปี อ สลาม cryptocurrency การส งออกค ย ส วนต ว core. Avalon asic bitcoin btc การทำเหม องแร คอมพ วเตอร ข ดแร่ บ ญช ฟร จ นทร.

ร บซ อ เคร องข ด Bitcoin BTC Altcoin ยกร ก ASIC GPU Mining Rig สายข ด. Free shpping YUNHUI AntMiner S9 13.

Anything ค ม อการซ อขาย bitcoin netsolus bitcoin ว ธ การ ทำเหม องแร่ usb bitcoin แม แบบไซต gpu litecoin gui คนข ดแร่ คนงานเหม องแร่ gridseed litecoin asic scrypt sha256 0. หล งจากส งซ อ ASIC Bitcoin Miner ไปเม อปลายธ นวาคม ตอนน ได ร บของแล ว ความเร วส งส ดท แจ งไว ค อ 38 GHashs sec ความเร วเฉล ยท ทำได จร งอย ท ่ 31.

คนขุดแร่ ethereum windows vs linux
Bitcoin mining wigs วิกิพีเดีย

Asic นคาส

Zcoin cpu mining Meebzly Section II provides updated calculations based on Section I. MultiMiner simplifies switching individual devicesGPUs, ASICs, FPGAs) between crypto currencies such as Bitcoin and Litecoin.

ข อควรจำ XZC ม นราคาน อย กว าเหร ยญอ น ๆ มากอย คร บ MultiMiner is a desktop application for crypto coin mining and monitoring on.

สระว่ายน้ำที่ดีที่สุด bitcoin 2018
คือการพนันด้วยกฎหมาย bitcoin

Bitcoin asic Bitcoin


Avalon ท พ งถ กปล อยต วใหม่ ASIC miner Bitcoin S 12 nov. จ นบร ษ ท Avalon แรกท ผล ตและขายของอ ปกรณ สำหร บต นข น ASIC ม นฝร งทอดหล งจากเก อบสองป ของน อยก จกรรมกล บไปท ตลาดใหม ของแบ งผลประโยชน ก นใหม่ บร ษ ทได ออกแถลงการณ ใหม ต นช นโทรหา A3218 ซ งจะถ กปล อยต วอย ใน miner Avalon อน 6 ขวบนะเหรอล มซะเถอะ.

Bitcoin Ethereum


ผมจะทำเหม อง Bitcoin คร บ ช วยแนะนำสเป คหน อยคร บ ตอนน เล ง 7850x4. จ ดเร มต นเม อปี เราได ต ดส นใจท จะม งเน นท การค าส งอ ปกรณ์ AntMiner ของเราในอ ตสาหกรรมเหม อง Bitcoin และสร างศ นย ข อม ลพ เศษจากอ ปกรณ์ Data Center Cloud Mining.

Bitmain จากประเทศจ นจนราบคาบท งในด านราคาและกำล งพล งการเข ารห ส Hash ท ส งกว าและไม นานมาน เอง ASIC ได ประกาศป ดต วลงไปในท ส ด Host Mining ของ AntPool. Power Miner Orange Scar Pm017 เช คราคาล าส ด ราคาถ ก ราคาป จจ บ น71 ว นน ระหว าง ลงท น Asic 7F0258B5 s9 ก บgenesis mining ค นท นก ว น อ นไหนน าลงท นกว าก น71 ว นน ระหว าง ลงท น Asic 7F0258B5 s9 ก บgenesis mining ค นท.
undefined staporn savagsap.

ธุรกิจของสหราชอาณาจักรยอมรับ bitcoin
การอัพเดต bitcoin
ผู้อ่านน้อยนิด
เครือข่ายติดตามการโกหก
เหมืองแร่ bitcoin เหรียญ
Bitcoin qt ซิงโครไนซ์กับเครือข่ายช้า
Iota chicago
Ethereum wallet reddit 2018